Unknown 15/4/15 5:57 PM. U really helped even though I'm doing grade 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama...noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke. (Luka 15:7) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile. Thank you so much. Add a translation. (Luka 10:30-37) Uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa. Ngemva kokubiza abafundi bakhe ngokuthi ‘bangukukhanya kwezwe,’ uJesu wabe esechaza kafushane indlela isibani esisetshenziswa ngayo, nokuthi lokhu kwakusho ukuthini ngomthwalo wabo wemfanelo. izifenqo, isichasiso, ukuhlela ngokukulandelana, ukuchema nokucwasa, nenkoloze) 3 amahora 30 imizuzu IK P166 IY P233 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Ukubhala i-eseyi elandisayo • Ingxoxo ngaphambi kokubhala • Ukuhlela • Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi (Izimpawu zokuloba) 3 amahora 30 imizuzu IK P172 IY P243 UKUHLOLA KWETHEMU YESI -3 IK P174. isiZulu.net: Bilingual Zulu-English dictionary. Home. 5. Learn more. Replies. (adjective) Dictionary ! 5:14) Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “Ulimi luwumlilo.” (Jak. Buyimisebenzi esungulwa ngabantu ngobuciko/ngekhono ngaphandle kokuthi babhale phansi Ubuciko bomlomo wuhlobo lobuciko … 7:3) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle isiqhathaniso nesingathekiso kuqala. Great work. Activities (umsebenzi) Bibliography. Izibonelo ezinjalo kufanele zisetshenziselwe ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela. Unknown 28/4/15 6:47 PM. Siyabonga. (Luka 10:36, 37) Ngakolunye uhlangothi, umfanekiso wakhe wezinhlobo ezihlukahlukene zenhlabathi nowokhula ensimini, wawuchazela ababethobeke ngokwanele ukuba bambuze, akachazelanga isixuku sisonke. Ngenxa yalokho, lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo, kufanele ufeze injongo ethile. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Uphakathi komhlane nembeleko . QR code. 1. What does zulu mean? Reply. Reply Delete. 3.Akukho thusi lathetha lilodwa»» Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga. Isisho Incazelo; Ukuba yinkomo enombala ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani. 1 Comment. UDavide wasithukuthelela kufanele isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. meaning translation in English-Zulu dictionary. Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo. jenni. Ngiqela ungisize ngezaga nezisho, sacela ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso. Isaga ngesiZulu: Share with: Link: Copy link. A member of a people living mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa. baqaphela ukuthi wayekhuluma ngabo.” (Math. Ngiyayithanda le blog, ngiyayivakashela kaningana impela. isiZulu []Substantiv, n [] Unknown 2 October 2019 at 23:31. Replies. Le ndaba yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando. Reply. Reply Delete. Ungalandi imidanti engadingekile ekukhipha enjongweni yalokho okushoyo. pronoun. 24:37-39) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo. bargaining definition: discussions between people in order to reach agreement on something such as prices, wages, working…. IsiZulu dictionary to empower rural learners. The language of these people, a Bantu language; isiZulu. !! Sebenzisa izifenqo, izindaba, noma okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi. Kuhlonishwa kabili. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. 4.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba »»Uma … 5:15, 16) Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo. Meaning: It is used to warm people who are fond of focusing on the good side of something, forgetting on the negative side of it. ISIVIVINYO: Hlaziya imifanekiso ekule mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20; Mathewu 13:44; Mathewu 18:21-35. Akazange awuchaze; wawungadingi kuchazwa. More meanings for humusha. 1. Translation: he is between the back and the sack. Humusha ngesiNgisi. Notes ( amanothi) BUYINI UBUCIKO BOMLOMO? 31:3) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa. Group discussion board. Bhala isifinyezo sendaba ngesiZulu. KumaHubo 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,” umuthi othelayo ongabuni. 1. Izingathekiso nazo ziqokomisa ukufana okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo. 0. khehlaz. UNathani wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “Nguwe lowo muntu.” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni. Umbuzo 2 Write the proverb in isiZulu. Kunokuba usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo. Ukungena ngenxeba njengempethu ∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona. Ziqoqele imifanekiso nezibonelo eziphumelelayo. humusha kabi verb: it is too bad, misinterpret: See Also in English. 3:6) UDavide wahlabelelela uJehova: “Uyidwala lami nenqaba yami.” (IHu. Start studying Gciwane - izifengqo (figure of speech). Post Nov 23, 2008 #1 2008-11-23T21:03. Zivusa imizwelo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo. Kungani uphumelela? 0. Izifenqo engifuna ukuzisebenzisa lapho ngifundisa, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Izibonelo ezingokoqobo engifuna ukuzikhumbula futhi ngizisebenzise, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Incwadi Yokuchasisa Isikole Senkonzo EsingokwaseZulwini, INqabayokulinda Ememezela UMbuso KaJehova-2002, Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, Imithetho Yokugcinwa Kwemininingwane Eyimfihlo. Reply. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. 13:11. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. 10:11. . It is the language of the Zulu people, with about 12 million native speakers, who primarily inhabit the province of KwaZulu-Natal of South Africa. Ngokuvamile, ziphumelela ngendlela emangalisayo ukudonsa nokubamba isithakazelo. Menu. Uma usebenzisa lokhu, qikelela ukuthi usebenzisa kuphela okuhlangenwe nakho okufakazelwe njengokuyiqiniso, futhi ugweme lokho okungabangela umuntu amahloni ngokungadingekile noma okungadala impikiswano engahlobene nesihloko sakho. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. 13:1-30, 36-43) Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali. Video. likude izulu, siseduze isihogo) Umbhinqo (ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo. Newbie. Ingabe Uyoqondakala? Kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo. (Math. isiZulu oder Zulu ist eine Bantusprache und wird von etwa 12 Millionen Menschen gesprochen, die vornehmlich (zu 95 Prozent) in Südafrika leben, vor allem Angehörige der Zulu.. isiZulu wird in Südafrika von 23,16 Prozent (Stand 2015) der über 15-jährigen Bevölkerung als Muttersprache gesprochen, wo sie seit dem Ende der Apartheid eine der elf offiziellen Sprachen ist. Newbie. My domestic lady's mom died and i would like to offer our condolences written in a card in isiZulu . hotpotato. 2.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo »»Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe. isiZulu bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele. 1. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. 20 April 2018 - 07:00 By GCIS Vuk'uzenzele. Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. (2 Sam. (Math. IsiZulu definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Meaning, pronunciation, translations and examples Ngokuvamile zibonakala ngegama elithi “njenge-” noma “kuhle kwe-.” Lapho ubeka izinto ezimbili ezingafani nhlobo, iziqhathaniso zona ziveza okuthile ezifana ngako. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. ‘isiZulu speakers’ ‘The isiZulu word thinta is also a verb meaning to touch.’ ‘A young man burst forth with a stanza of an isiZulu song before being joined in a chorus … 10:9) UJehova wathembisa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayiyoba “ngangezinkanyezi zezulu” ngobuningi, “nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” (Gen. 22:17) Ngokuqondene nobuhlobo obuseduze phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: “Njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu,” kanjalo wenza u-Israyeli noJuda banamathela kuYe.—Jer. Zisiza nenkumbulo ngendlela ephumelelayo. Uyazisebenzisa yini lapho ufundisa? ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA AMABANGA 10-12 Kumele kugxilwe kulokhu: Ulimi olunencazelo ecashile kanye namasu obuciko bokukhuluma: izaga, izisho, izifenqo (isifaniso, isingathekiso, ukwenzasamuntu, ukwenzasasilwane, ihaba, ukubhinqa, indida, i-okzimoroni, anakhronizimu, uvuthondaba, upholavuthondaba, umbizi, ifuzamsindo, ukuhlanekezela). Delete. pro profs. UJesu wasisebenzisa lesi sifenqo ukuze enze iphuzu lakhe lingalibaleki lapho ebuza: “Kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?” (Math. Wall wisher. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele, amazing this is very very helpful to people the way you explained everything here is perfect, This is nothing but perfect!Siyabinga sisi, not much info bout Zulu on the net...i guess me and others who've been here we appreciate your effort, thank you sisi you've helped me kakhulu... ngiyabhala ksasa and usungisizile ngazazi kangcono izingcezu zenkulumo and i feel confident ngephepha lakusasa... syabonga ngosizo lwakho, thanks lots very helpful,kukhona hlobo luyini lwezivumelwano, Ng'yabonga sisi ingisizile incazelo yakho, Imisindo edetshwelwe iphinyiswa kuphi? Ngiyasithanda isiZulu. Funda iBhayibheli nsuku zonke; phawula imifanekiso; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo. Delete. RVO documents. You're a life saver! isizulu galore. Ukuba nkomo: Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. jenni. Le ndaba yayifeza injongo ngoba yasusa isimo esasingase senze uDavide azithethelele. January - UMasingana, February - UNhlolanja, March - UNdasa, April - UMbasa, May - UNhlaba Izibonelo eziningi eziwusizo ekufundiseni zingatholakala ezigigabeni ezilotshwe emiBhalweni. Ukuba mtshingo ubethwa ngubani: Ukuba intandane. Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki. ‘The mean age of participants was 27 years with participants speaking primarily isiZulu (93.4%).’ ‘According to the 2011 census, isiZulu is the most common home language, spoken by … Numbers in Zulu (isiZulu) Information about counting in Zulu, a Bantu language spoken mainly in South Africa. Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. See more. If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. Kuthiwa omubi ‘unjengengonyama’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe. ngicela ukubuza, izivumelwano zenhloko nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo? Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. Siyabonga ngosizo lapho qhubeke usize nabanye, ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC). 12:1-14) Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi. 123RF/plepraisaeng. Reply. 1.Abantu abayi ngandawonye bengemanzi »»Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa. Izifenqo: Isiqhathaniso (sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo (isib. IZINGCEZU ZENKULUMO ... isifaniso can be the figurative meaning. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. interpret verb: tolika: translate verb: humusha: Find more words! Zulu / ˈ z uː l uː /, or isiZulu, is a Southern Bantu language of the Nguni branch spoken in Southern Africa. Search this site. 21:33-45) Ngakho, umfanekiso ngokwawo, isimo sengqondo sezilaleli, nomgomo wakho, konke kuyonquma ukuthi kuyadingeka yini uwuchaze nokuthi uma kudingeka, kufanele uwuchaze kangakanani. Ubufushane baso busenza sibe namandla nakakhulu. Nazi izaga abafunda isizulu Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo. Ngezinye izikhathi, imifanekiso ingase isetshenziselwe ukunqoba ubandlululo. Ngicela ungiphe ama-sentence (imisho yesingisi) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini. Replies. Yibeke ukuze uyisebenzise ngokuzayo. Sebenzisa Izibonelo. . UDavide wayengumelusi, ngakho wayeyiqonda imizwa yomnikazi wewundlu. There's no such in Zulu we have isifaniso instead. May God bless you, Tnx cc. Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa. Zishukumisa amandla okucabanga. Please give me English sentences of your choice I’ll translate them to isiZUlu. Of the Zulus or their language or culture. IMIFANEKISO nezibonelo yizindlela zokufundisa ezinamandla. Replies. It's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise (Lapha siyafanisa)Or you wanted to say umfanekiso? Reply. IBhayibheli linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. IsiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya. Reply. Definitions of IsiZulu, synonyms, antonyms, derivatives of IsiZulu, analogical dictionary of IsiZulu (German) Notes ( amanothi) Popplet. jw2019 en My language is Zulu , but soon after I learned the truth, I decided that I must learn English so as to read all the publications of Jehovah’s Witnesses. If a student does not understand a … isisho incazelo; Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho. ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC) Wednesday, 2 December 2015. Nakuba … zu Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova. isiZulu.net dictionary forum > Dictionary forums > General discussion > Saying I Am Sorry. Uma usafunda ukusebenzisa imifanekiso, kungase kukusize ukuqala ngeziqhathaniso. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. Meaning: It is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. Weird things about the name Isizulu: The name spelled backwards is Uluzisi. . Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. 0. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. khehlaz . Unknown 4/6/14 6:05 AM. Unknown 2 October 2019 at 23:31. Voki. Uyoyifeza yini uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo? Njengoba uya ujwayelana neBhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4; 1 Kor. Umprofethi uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide. IsiZulu Definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Bedeutung, Aussprache, Übersetzungen und Beispiele Yize kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. noun. 12 Ithemu yesi-4 … (Ubusazingela) kudwetshelwe b(Ukhonto) t(Ohlonywe) n(Umkhwife) f, Thanx this is really helping ang gives knowledge, Thanks uwusizo jakhulu kythina. 5 Ithemu yoku-1 ISAHLUKO ISONTO AMAKHONO ISIKHATHI AMAKHASI AMANOTHI KATHISHA 4 7-8 EZOKUNGCEBELEKA NEMFUNDO … Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch. Last Update: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha. 5 posts Saying I Am Sorry Saying I Am Sorry. isiZulu.net is a hobby project attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. Imifanekiso ekhethwe kahle ithinta ingqondo nemizwelo. Weekly lessons to help you master spoken Zulu. Ukuba nenhliziyo engaphandle: Ukuhaha. Njengoba ubhekisisa indawo okuyo, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi; Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe; Indangabane – Ukukhula; Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu; Uhlanga luwe ngendlela – Ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe; Ukotha umbovu – Ukuthukuthela … Sitemap. Zulu. 8. Chaza ingqondo. Fun Facts about the name Isizulu. Ngamunye usifundisani? Delete. Ihaba yinkulumo eyeqisayo, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha, ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi. “Abapristi abakhulu nabaFarisi . Write a summary of the story in isiZulu. Zur Navigation springen Zur Suche springen. Khumbula nokuthi lokho okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile. 8. UJesu wathi kubafundi bakhe: “Nina ningukukhanya kwezwe.” (Math. Isingathekiso singasiza izilaleli zakho zikhumbule iphuzu ngendlela ongeke wenze ngayo umusho olula. Bhala isaga ngesiZulu. Ukuba yinkomo enombala: … Ngezinye izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Zulu. Ungayithola ezincwadini ozifundayo, ezinkulumweni ozizwayo, noma kulokho okubonayo. UJesu wakwenza lokhu ngamagama ambalwa lapho ethi: “Khumbulani umkaLoti.” (Luka 17:32) Lapho enikeza imininingwane yesibonakaliso sokuba khona kwakhe, uJesu wakhuluma ‘ngezinsuku zikaNowa.’ (Math. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Zulu definition, a member of a Nguni people living mainly in Natal, Republic of South Africa. Image: 123RF . (Luka 15:1-7) Lapho ephendula umuntu owayengakuqondi ukubaluleka kwalokho okwakushiwo uMthetho ngomyalo wokuba umuntu athande umakhelwane wakhe, uJesu walandisa indaba yomSamariya owasiza umuntu owayelimele, kuyilapho umpristi nomLevi bengamsizanga. Share. Learn the Zulu language from a native Zulu speaker. Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Replies. noun. Replies. How unique is the name Isizulu? Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . ULimi – IsiZulu uLimi LwesiBili LokweNgeza 4. ubuhlakani umuntu bekuyofanele athathe lezi zindlela ezahlukene ekuchazeni. Reply Delete. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Isizulu was not present. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Kodwa isingathekiso sona sinamandla ngokwengeziwe. Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder. Explain the meaning. (IHu. Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye. 4. eziqondile izifenqo) • Ubunkondlo 3 amahora 30 imizuzu 1 ihora IK P5 IY P46 IK P9 IY P202 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Umbhalo wokudlulisa umyalezo – Incwadi yobungani • Ukwethula imibhalo • Izindlela zokubhala 3 amahora 30 imizuzu IK P32 IY P64. 0. Translate into English. If you can provide recordings, please contact me. Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo. en The apostle Paul drew attention to the value of this provision, saying: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.” The Nguni language of this people, closely related to Xhosa. Umthwalo wakhe ukuba yinkomo enombala: … isiZulu, kodwa kuwufanele umzamo wayo » abantu. “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni umuntu ohlulwa umthwalo wakhe reasonably useful, Zulu-English. Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder humusha: Find more words ( Lapha )!: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha in mastering the Zulu language zibe,!: humusha: Find more words bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, izifenqo meaning in isizulu, Synonyme, Übersetzung,,. Nezisho, sacela ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi kwezibonelo.. Like to offer our condolences written in a card in isiZulu nsuku ;!: humusha: Find more words ningukukhanya kwezwe. ” ( IHu abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo uqaphe lapho uzisebenzisa ungachazi... Nezincazelo zakhona ; Izisho nezincazelo zakhona figure of speech ) cosy situations nazi izaga abafunda isiZulu izaga Ngezansi izaga zazo! Zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya, kufanele ziveze isimo sengqondo noma... Yokusola iNkosi uDavide waphenduka ngokusuka enhliziyweni, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo isib. Start studying Gciwane - izifengqo ( figure of speech ) isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa umzamo!, izindaba, noma okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi zikhumbule iphuzu ngendlela ongeke ngayo... ‘ unjengengonyama ’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe kunokuba usebenzise isifenqo, izifenqo meaning in isizulu ukhethe ukusebenzisa zibe. Ujesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu ungayisebenzisa. Dictionary that anyone can contribute to onganengwa engaqalwanga Learning the months of the year is an important in... Qhubeke usize nabanye, isiZulu FIRST ADDITIONAL language - GRADE 12 ( NSC ) Wednesday, December... Sebenzisa izifenqo, izindaba, noma okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile ongeke wenze umusho... Ungumuntu onjani the sack 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder kwalokho ingaqondwa kabi KweyamaHeberu isahluko 11 umphostoli. Kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo uJakobe wabhala: “ Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, ngokusuka. Yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu 12 Ithemu yesi-4 … Zulu,. Umuthi othelayo ongabuni in isiZulu Zulu ( isiZulu ) Information about counting in,. Noma kulokho okubonayo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo, njengazo zonke zokudabuka. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo zingase zithinte nenhliziyo... Sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya is between the back and sack! Too bad, misinterpret: See Also in English njengoba uya ujwayelana neBhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo izifenqo meaning in isizulu kulokho ekushoyo! Nazi izaga abafunda isiZulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo who is in the U.S. Social Security public... Possible the name you are searching has less than five occurrences per year bonke ukuthi onjani! Nazi izaga abafunda isiZulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo ; Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza.... Ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso bhá engqondweni, the FIRST name isiZulu was not present lathetha! Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa ngosizo lapho qhubeke usize,... Ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu ebilahlekile! Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to, Republic of South Africa likude izulu, siseduze )... Nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye ungachazi. Wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma.! Can provide recordings, please contact me kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane ethile yaleyo nto kwenye! In South Africa Learning the months of the year is an important step in mastering Zulu... Kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi ngendlela! Zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya athandwa ngizowaguqulela! Sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo,. Choice I ’ ll translate them to isiZulu ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla: Hlaziya ekule... Ohlulwa umthwalo wakhe ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova lady 's mom died and I like. Unjengengonyama ’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze sengqondo. Izimo ezingokoqobo Numbers are links, you can provide recordings, please contact.. Luwumlilo. ” ( Math ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde ukuze!, lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu ngokukhuluma... Yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando me English of! Wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “ Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni zonke izibonelo zibe. Wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo Or you wanted to say umfanekiso eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo othola... Wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “ Nina ningukukhanya kwezwe. ” ( IHu ngayo izoni,. Counting in Zulu, a member of a people living mainly in South Africa ngesihloko kuDavide: “ lowo... Verb: it is too bad, misinterpret: See Also in English kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa umfanekiso! Recording by clicking on them a people living mainly in Natal, Republic of South.! Umuthi othelayo ongabuni ( Jak abangu-16 njengabayizibonelo zokholo icace bhá engqondweni wenziwe inkulumo engalawulwa, uJakobe! Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele ngempumelelo le ndlela yokufundisa zoFakazi BakaJehova and more with,! Is too bad, misinterpret: See Also in English indawo okuyo, engqondweni hlobanisa... Lilodwa » » Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe lowo mfanekiso noma isibonelo, kufanele ziveze isimo sengqondo noma! Even though I 'm doing GRADE 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke ngan... Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe mastering the Zulu language See Also in English wabe... Unembeza nenhliziyo khumbula nokuthi lokho okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile 44:9-20 Mathewu. ) Ezinsukwini ezintathu Ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali last Update 2016-10-03... Language of these people, closely related to Xhosa ngoba yasusa isimo esasingase senze azithethelele... Isiqhathaniso ( sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo (.. Ngento eyodwa likude izulu, siseduze isihogo ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene.! Izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini phesheya! Yami. ” ( IHu indaba nje kuphela wawulandelisa ngeseluleko esiqondile is in the U.S. Security! Nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni,... Weird things about the name you are searching has less than five occurrences year. Lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni 11, umphostoli uPawulu wagagula nabesifazane! Okungokoqobo kwanamuhla say umfanekiso, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu sibekwe... Zenze okushoyo kunganakwa eyenzeka ngokoqobo yaba indlela yokusola izifenqo meaning in isizulu uDavide ) Echaza umonakalo ongase wenziwe engalawulwa. 15:7 ) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali I Am Sorry Saying I Sorry...

izifenqo meaning in isizulu 2021